A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Нижньоселищенський ліцей
Хустської міської ради

Управління закладом освіти

Управління закладом освіти здійснюється згідно зі Статутом Нижньоселищенського ліцею Хустської міської ради  (Розділ 4)

Управління закладом освіти

1.1. Система управління закладом освіти визначається законом та установчими документами. Установчі документи повинні передбачати розмежування компетенції засновника, інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.

1.2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

• засновник;

• уповноважений засновником орган;

• керівник закладу освіти;

• педагогічна рада;

• вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

1.2.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником – Хустською міською радою та може здійснюватися через уповноважений орган на підставі рішення засновника, прийнятого у межах чинного законодавства.

1.2.2. Засновник закладу освіти та/або уповноважений ним орган:

• затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

• укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством;

• розриває строковий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

• затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти;

• здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

• здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

• забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища;

• здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

• реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

1.2.3. Засновник не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

1.2.4. Засновник закладу освіти зобов'язаний:

• забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти ;

• у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти; • забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими потребами.

1.3. Керівник закладу.

1.3.1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

1.3.2. Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органу. Керівник комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору та у порядку, визначеному законами та Положенням про конкурс, затвердженого засновником, з-поміж претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору. Припинення трудового договору з керівником закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється начальником управління освіти, релігії та у справах національностей з підстав та у порядку, визначених законодавством.

1.3.3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

• вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

• призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки; • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм; • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

• забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

• сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

• сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

• здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

1.4. Колегіальні органи управління закладом освіти.

1.4.1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада.

1.4.2. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності педагогічної ради визначаються законодавством. Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників Педагогічна рада створюється наказом директора закладу загальної середньої освіти. До складу педагогічної ради входить весь педагогічний колектив школи. Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності – виконувач обов’язків директора закладу. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

1.5.Громадське самоврядування в закладі освіти.

1.5.1. Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно розв'язувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та управлінні закладом освіти в межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

1.5.2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

1.6. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

1.6.1. Наглядова рада створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів.

1.6.2. Наглядова рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

1.6.3. Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

1.6.4. До складу наглядової ради не можуть входити здобувачі освіти та працівники закладу.

1.6.5. Наглядова рада має право:

• брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

• сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

• аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

• контролювати виконання кошторису та бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду керівником закладу освіти;

• вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

• здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

1.7. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

1.7.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює наступну інформацію:

• Статут закладу;

• ліцензії на провадження освітньої діяльності;

• сертифікати про акредитацію освітніх програм;

• структура та органи управління закладу освіти;

• кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

• освітні програми, що реалізуються в закладі освіти;

• територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

• ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

• мова освітнього процесу;

• наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення;

• матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

• результати моніторингу якості освіти;

• річний звіт про діяльність закладу освіти. 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора